CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG - CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CHO DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN ĐẠI

Practicing sustainable finance at enterprises: Accelerating digital transformation and raising consumer awareness

Đọc thêm

TRIPLE BOTTOM LINE (TBL) HAY ESG LÀ KHUÔN KHỔ QUẢN TRỊ BỀN VỮNG CHO DOANH NGHIỆP?

Hai khuôn khổ phổ biến để đo lường và báo cáo về hiệu quả hoạt động bền vững của công ty là Ba điểm mấu chốt (TBL) và Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Đọc thêm