PGS.TS Mai Hoài

Phó Giáo sư, Trưởng khoa

Research interest: Sustainable Finance, Gender and Sustainable Development, Public Sector Management, etc.

TS Bình Phạm

Phó trưởng khoa

Hướng nghiên cứu: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế môi trường, Tài chính năng lượng và bền vững, Phân tích kinh doanh, v.v.

Sỹ-Kháng Đình, TS.

Giảng viên

Hướng nghiên cứu: Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm, Khoa học môi trường, Kinh tế tuần hoàn, v.v.

TS Hoà Nguyễn

Giảng viên

Research interest: Entrepreneurship, Business and Environment, Green Technology, Computational Chemistry, etc.

PGS.TS Ivan Diaz-Rainey

Nghiên cứu viên

Research interest: climate finance, carbon markets, energy finance, electricity markets, etc.

TS Quang Nguyễn

Giảng viên

Research interest: ecological economics, development economics, urban economics, etc.

TS Nguyễn Quốc Bình

Giảng viên

Research interest: Environmental science, earth science, environmental law and policy, etc.

PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn

Nghiên cứu viên

Research interest: Environmental science, earth science, environmental law and policy, etc.

PGS.TS Hồ Thanh Vân

Nghiên cứu viên

Research interest: Chemical engineering, advanced materials and nanostructure, green energy and environmental science.

TS Duy Tùng

Nghiên cứu viên

Research interest: Macroeconomics, Financial Economics, Energy Economics, Banking and Finance, etc.

Tiến sĩ Đức Toàn

Nghiên cứu viên

Tiến sĩ Kiệt Dương

Nghiên cứu viên