Make the world better through sustainable finance

Trực thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm hiện nay Viện Tài chính bền vững là tổ chức giáo dục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo và nghiên cứu về tài chính bền vững và các lĩnh vực liên quan. Với tầm nhìn và sứ mệnh của mình, Viện Tài chính bền vững sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế hàng đầu và mức độ tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

Việc thành lập Viện Tài chính bền vững hướng đến các mục tiêu sau:

  • Phổ biến kiến thức nền tảng về tài chính bền vững đến công chúng;
  • Xây dựng và đóng góp các chính sách về tài chính bền vững hướng tới chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hợp quốc;
  • Kết nối và triển khai các dự án tài chính bền vững của các tổ chức phi chính phủ đa phương nhằm hỗ trợ Chiến lược Tăng trưởng xanh tại Việt Nam;
  • Kết nối với các “think tank” tài chính và phát triển bền vững trong khu vực và trên toàn thế giới, góp phần đa dạng mạng lưới quốc tế của UEH;
  • Mở rộng và củng cố mối quan hệ giữa UEH và cộng đồng doanh nghiệp;
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, của chính phủ và chính quyền địa phương;
  • Đào tạo một thế hệ quản lý và nhà phân tích tài chính mới lấy yếu tố ESG làm trọng tâm;
  • Nghiên cứu và ứng dụng tài chính bền vững trong đầu tư vốn, quản lý rủi ro và ngân hàng.
{{trans:74e88a7de061a93685c41446cfe34d60_1}} image{{trans:74e88a7de061a93685c41446cfe34d60_1}} image